Sư tổ đạt ma ngồi gốc cây

Chất liệu: Men rạn, giả cổ bát tràng

Danh mục: