Chậu trồng cây hình di lạc cười

Chất liệu: Men rạn, giả cổ bát tràng

Danh mục: