Lỗ Trí Thâm dâng vò

Chất liệu: Men rạn, giả cổ bát tràng.

Danh mục: